الهیه غرب، شهرک الهیه غرب، فروش آپارتمان در الهیه غرب، الهیه غرب الهیه غرب کجاست

الهیه غرب پلان نمای روبرو

نمونه پلان نمای جانبی