شهرک الهیه غرب ،  خرید  فروش  اپارتمان ​​​​​​​در شهرک مسکونی​​​​​​​ الهیه غرب 

مجموعه و شهرک مسکونی الهیه غرب تهران

نمونه پلان طبقات مسکونی 

الهیه غرب پلان طبقات مسکونی الهیه غرب